Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
 
Informace k návratu předškolních dětí do mateřské školy

Od pondělí 12. dubna 2021 otevíráme mateřskou školu pro děti s povinnou předškolní docházkou.
Děti nemusí mít roušky a budou ve stálých skupinách do 15 dětí.
Budou 2 x týdně testovány antigenními testy výtěrem z přední části nosu, vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo 1. den při nástupu a následně 4. den. Počítejte tedy s časovou rezervou na provedení testu minimálně 15 minut.
Nemusí se testovat děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění a od prvního pozitivního testu RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a toto doloží písemným potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb. Po uplynutí 90 dnů budou děti opět testovány.
Do mateřské školy nebudou přijímány děti s těmito příznaky:
- zvýšená tělesná teplota
- suchý kašel
- dušnost
- zažívací potíže
- ztráta chuti a čichu
- bolest v krku
- bolest svalů a kloubů
- rýma / ucpaný nos
- bolest hlavy
MŠMT povolilo otevření mateřské školy i pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
- příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
- zaměstnanci Finanční správy České republiky
Příslušnost k vybraným profesím zákonní zástupci dětí doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ.
Zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy MŠ. Vstup do vestibulu budovy bude umožněn zákonnému zástupci pouze v den testování dítěte.
Děti s povinnou předškolní docházkou musí buď nastoupit na prezenční vzdělávání do MŠ, nebo musí být řádně omluveny.
Provoz mateřské školy bude od 6,30 do 16,00 hodin.
O případných změnách Vás budeme včas informovat.


Zápis na školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. května do 16. května 2021. Do mateřské školy je potřeba doručit (nejdříve 2. května) tyto dokumenty:
žádost o přijetí dítěte
evidenční list dítěte
kopii rodného listu dítěte
Žádost a evidenční list jsou ke stažení níže. Evidenční list je potřeba nechat potvrdit u dětského lékaře. Kdo nemá možnost vytisknout si formuláře, může se pro ně zastavit v mateřské škole.

Způsob doručení dokumentů:
1/ Do datové schránky mateřské školy isshs6s, pokud máte osobní datovou schránku.
2/ E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail).
3/ Poštou na adresu: Mateřská škola V Parku, Františka Diepolta 2249, 269 01 Rakovník.
4/ Vhozením do poštovní schránky na budově mateřské školy.
Po doručení dokumentů Vám bude na Váš e-mail zasláno potvrzení o přijetí dokumentů a registrační číslo, pod kterým se najdete, až bude zveřejněn na webových stránkách školy a na budově mateřské školy seznam přijatých a nepřijatých dětí.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit dítě stanoveným pravidelným očkováním. Zákonný zástupce má povinnost doložit potvrzení dětského lékaře o řádném očkování svého dítěte. Toto se netýká předškolních dětí.

Kritéria pro přijímání dětí:
1/ Přednostně jsou přijímány děti, které budou mít povinnou předškolní docházku.
2/ Děti ze spádové oblasti Rakovník, kterým budou do 31.8.2021 tři roky - od nejstaršího.
3/ Sourozenci dětí, které již do MŠ V Parku chodí, nebo chodili.
4/ Děti ze spádové oblasti, kterým budou 3 roky do prosince 2021.
5/ Děti z ostatních spádových oblastí od nejstaršího.
Trvalé bydliště v Rakovníku ověří ředitelka podle seznamu evidence obyvatel, zaslaného z MÚ.

Dokumenty

Žádost o přijetí
Evidenční list