+420 313 512 414

Denní režim

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Ráno do 7.15 hodin se všechny děti scházejí ve 2. třídě, odpoledne od 15.30 hodin se všechny děti rozcházejí z 1. třídy nebo ze zahrady.

 

Den v mateřské škole:
6:30-8:45 hod. příchod do MŠ do 8,00 hod., volná hra, ranní komunikativní kruh, pohybová chvilka, hygiena
8:45-9:00 hod. přesnídávka
9:00-9:30 hod. volná i řízená činnost (skupinová i individuální práce s dětmi), hodnotící kruh
9:30-11:30 hod. pobyt venku
11:30-14:00 hod. oběd, hygiena, poslech pohádky před spaním (četba na pokračování), odpočinek
14:00-16:30 hod. hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti (volné i řízené hry dětí ve třídě nebo na zahradě)
>

Organizace školního roku 2023/2024

Školní rok: 4. 9. 2023 – 1. 9.2024
Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 19. 2. – 25. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28.3.2024
Hlavní prázdniny: 29.6. – 1.9.2024

Naše mateřská škola bude uzavřena během vánočních prázdnin 3 dny: 27. 12. – 29.12. 2023.

Během hlavních prázdnin v červenci a srpnu 2024 bude MŠ uzavřena 5 týdnů: 22.7. – 23.8. 2024. Pro akutní případy ředitelka školy zajistí náhradní mateřskou školu na MŠ Vinohrady.

Školné se hradí i v měsících červenec a srpen, a to 25,- Kč za 1 den.

>

Co potřebují děti do MŠ

 • bačkory (s plnou patou – ne pantofle)
 • tepláky na vycházku
 • pohodlné převlečení do třídy dle uvážení rodičů
 • pyžamo
 • cvičební úbor (pouze děti 2. třídy)
 • pláštěnku (za deštivého počasí)
 • kartáček a pastu na zuby (pouze děti 2. třídy)
>

Zápis do MŠ

 • do mateřsé školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let
 • termín zápisu do mateřské školy pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem zpravidla v dubnu, zápis pak probíhá v měsíci květnu
 • o termínu zápisu do mateřské školy je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku a na nástěnkách a webových stránkách školy (v kolonce aktuality)
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle § 34 školského zákona
 • do MŠ jsou přijímány děti, které jsou řádně očkovány, děti smyslově, tělesně a duševně zdravé
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
 • do MŠ jsou přijímány děti všech národností i ras, pracujících matek i nezaměstnaných, na mateřské i rodičovské dovolené
 • do MŠ mohou být přijímány děti i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy umožňuje
 • k zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a přinese tyto doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonným zástupcům předán přímo v mateřské škole v den zápisu, nebo je ke stažení v kolonce aktuality
 • do MŠ jsou přijímány děti, které nemají pleny, dokáží si říci včas na WC, umí jíst lžící, pít z hrnečku, snaží se samostatně částečně obléknout, dokáží si obout bačkory

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • 1/ přednostně jsou přijímány děti, které mají povinnou předškolní docházku a jsou ze spádové oblasti
 • 2/ děti ze spádové oblasti Rakovník ostatních věkových skupin od nejstaršího
 • 3/ sourozenci dětí, které již do MŠ V Parku chodí, nebo chodili
 • 4/ děti z ostatních spádových oblastí od nejstaršího
 • 5/ nejvyšší povolený počet dětí v naší mateřské škole
>

Poprvé do školky

Co by dítě mělo umět než nastoupí do MŠ:

 • znát své jméno
 • obouvat a zouvat bačkory a boty
 • poznat si svoje oblečení (pokud ne, mělo by být podepsáno)
 • částečně se snažit oblékat (ponožky, kalhoty, tričko)
 • pít z hrnečku
 • jíst samo lžící
 • při jídle vydržet sedět u stolu
 • používat záchod – včas si říci (pleny do MŠ nepatří)
 • používat kapesník
 • umývat si ruce mýdlem a utírat se do ručníku
 • při kreslení se snažit o správný úchop tužky
 • zvládat samostatnou chůzi po schodech nahoru i dolů
 • ujít venku určitou vzdálenost pěšky

Rodiče, pokud dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané úrovni, nelekejte se a trpělivě, ale důsledně, nacvičujte, co je třeba. Odměnou Vám budou Vaše šikovné děti.

>

Školné a stravné

Školné

 • měsíční úplata za vzdělávání je ve školním roce 2023/2024 450,-Kč
 • předškolní děti jsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání
 • odkladové děti školné neplatí
 • v době letních prázdnin v měsících červenec a srpen je úplata za vzdělávání 25,- Kč za 1 den
 • o zproštění nebo snížení úplaty za vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který doloží i rozhodnutí příslušného úřadu, že pobírá sociální příspěvek, nebo lékařskou zprávu o dlouhodobějším vyřazení dítěte z kolektivu MŠ ze zdravotních důvodů
 • rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo její snížení vydá ředitelka školy nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti zákonného zástupce
 • úplata za školné je splatná do 15. v měsíci za právě probíhající měsíc

Stravné

 • školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování)
 • výši finančního normativu na stravování stanoví ředitelka školy po dohodě s vedoucí stravovny podle rozpětí finančních limitů
 • úplata za školní stravování činí:
celodenní strava pro děti 3-6 let 44 Kč
celodenní strava pro odkladové děti 47 Kč
obědy: 7-10 let 30 Kč
obědy: 11-14 let 32 Kč

Úhrada stravného

 • úplata za stravné probíhá takto: ihned na začátku školního roku zaplatí rodiče takzvanou jistinu, která bude na účtu dítěte celý školní rok a uhradí se z ní stravné za červen. Vyúčtování bude vždy na konci měsíce a splatné bude do 15. následujícího měsíce (za září do 15. října, atd., poslední platba je za květen do 15. června, za červen bude stravné uhrazeno z jistiny)
 • jistina se platí v hotovosti, další platby jedním ze dvou způsobů: v hotovosti u vedoucí stravovny nebo převodem peněz z Vašeho účtu na náš (internetové bankovnictví, nikoli trvalá platba z jiné banky)
 • neuhradí–li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a nedohodne–li si s ředitelkou školy nový termín, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ – podle § 35 odst. d/ školského zákona, toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou
>

Spolupráce s rodiči

 • v rámci adaptačního režimu dítěte mohou rodiče začínat docházku v prvním týdnu spolu s dítětem
 • pořádáme besedy pro rodiče
 • zájezd do divadla společně s dětmi
 • odpoledne s tatínky – stavíme si ze stavebnic + dílnička
 • odpoledne s maminkami – zdobení perníčků
 • vánoční besídka pro rodiče
 • jarní besídka pro rodiče
 • rozloučení s předškoláky s programem dětí a opékáním buřtů
 • poradenský servis pro rodiče
 • půjčování odborných knih
 • fotografie a videa na internetu
 • dny otevřených dveří
 • zapojení do projektů školy (naše dýňování, soutěž o nejhezčí kraslici, ochutnávka vánočního cukroví)
>

Spolupráce s partnery

 • 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ
 • školní družinou 2. ZŠ
 • MŠ Šamotka
 • policie – přednášky, ukázky výcviku služebních psů
 • hasiči – exkurze
 • Milénium – solná jeskyně
 • Kulturní centrum – divadla, kina
 • Klub mládeže – divadla, karneval
 • dětská knihovna – akce knihovny, vystoupení v letním kině
 • domov důchodců – vystoupení pro důchodce
 • MÚ – vítání občánků, výtvarné soutěže
 • Rabasova galerie – výstavy, malování, výtvarné soutěže
 • ped.-psychologická poradna – přednáška pro rodiče
>

Mateřská škola V Parku

Adresa: Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
tel. č.: +420 313 512 414
e-mail: msvparkurakovnik@gmail.com

Skip to content