+420 313 512 414

Školní řád

(Zkrácená část, celý školní řád je k dispozici ve vstupních prostorách školy)

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na vyjádření se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • na to, aby přispívali svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • na připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce školy

Povinnost:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě oblečené
 • přivádět dítě do MŠ do 8,00 hodin
 • oznamovat nepřítomnost dítěte nejdéle do 8,00 hodin
 • oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonních spojení na rodiče, změny pojišťovny
 • osobně se zúčastnit na vyzvání ředitelky školy projednávání závažných otázek týkajících se jejich dítěte
 • dodržovat stanovené termíny úhrady za předškolní vzdělávání a stravování
 • informovat mateřskou školu o zdravotních obtížích dítěte, výskytu infekčního onemocnění či vší
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy, vyzvedávat si dítě do 16.30 hodin
 • zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (nikoli pantofle)
 • rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC, nemá pleny a zvládá základy sebeobsluhy (oblékání, stolování)

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

Právo:

 • na zdvořilé chování ze strany rodičů
 • na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • na domlouvání konzultačních hodin s rodiči
 • na upozornění rodičů na nevhodné zacházení s majetkem školy

Ředitel má právo:

 • na ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte v případech ustanovených ve školském zákoně (toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)
 • na uzavření provozu o státem vyhlášených prázdninách z ekonomických důvodů, pokud se přihlásí do MŠ méně než 5 dětí

Povinnost:

 • přispívat svou činností k naplnění práv dítěte
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy
 • odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • upozornit rodiče na zdravotní stav dítěte, na nevhodné projevy chování, na odlišnost ve vývoji dítěte, která by mohla vést k odkladu školní docházky

Ředitel má povinnost:

 • informovat rodiče a odbor péče o dítě o neobvyklém chování dětí v kolektivu, zapříčiněném nevhodnou domácí výchovou (podezření na týrání nebo zanedbávání dítěte)
 • informovat včas rodiče o veškerých změnách provozu MŠ

Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci

 • při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a její vnitřní režim, řídí se školním řádem mateřské školy
 • zákonní zástupci dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování
 • vyzvedávat děti z mateřské školy mohou pouze zákonní zástupci nebo jimi zmocněné způsobilé osoby
 • učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům předají
 • stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům
 • informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách dětí
 • do mateřské školy se přivádějí pouze děti zdravé, onemocní–li dítě během dne, jsou zákonní zástupci ihned vyrozuměni a děti si co nejdříve vyzvednou
 • učitelky nepodávají dětem žádné léky
 • do mateřské školy nenosí děti nebezpečné a nevhodné předměty, z hraček jen plyšáky
 • na oslavy svých narozenin nenosí děti do MŠ doma upečené dorty a jiné pamlsky, přinášejí pouze bonbóny (nejlépe gumové) nebo čokolády
 • opakované případy opožděného vyzvedávání dětí jsou považovány za narušování provozu a ředitelka má právo je dále řešit

Podmínky provozu mateřské školy

 • provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin
 • z bezpečnostních důvodů je mateřská škola uzamčena a je nutné zvonit na příslušnou třídu, učitelka vidí na videokameře ve třídě, kdo přichází
 • zákonní zástupci i děti jsou povinni na konci provozu opustit areál mateřské školy
 • pozdější příchod než do 8.00 hodin je možné v nutném případě domluvit s učitelkami
 • předem známou nepřítomnost nahlašují zákonní zástupci učitelkám ve třídách
 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si mohou děti vyzvednout po obědě, tato skutečnost musí být nahlášena ráno při předávání dítěte učitelce
 • pokud mají zákonní zástupci zájem, aby dítě vyzvedávala jiná zletilá osoba, vyplní učitelkám pověření (plnou moc), teprve potom bude dítě vydáno, nezletilým sourozencům nebude dítě vydáváno
 • pokud je z provozních důvodů nutné uzavřít jednu třídu, bude tato informace umístěna ve vestibulu školy
 • v měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem, náhradní mateřská škola je v nutných případech zajištěna na jiné MŠ
 • dětem se podává jídlo 3x denně, obědy se odhlašují den předem, nebo nejpozději ráno do 8.00 hodin, neodhlášené obědy si mají možnost zákonní zástupci (nebo jimi pověřen osoby) vyzvednout ve školní kuchyni v době od 11.00 do 11.30 hodin (pouze první den nepřítomnosti)
 • pitný režim dětí je zajištěn v každé třídě během celého dne, děti se mohou kdykoli v kuchyňce třídy napít, rovněž při pobytu na zahradě mají děti k dispozici pití
 • při vstupu do budovy použijí zákonní zástupci dítěte, zmocněné osoby i každá návštěva návleky
 • do budovy mateřské školy se nejezdí s kočárky s mladšími sourozenci, nenechávají se v hale školy kola, koloběžky, boby aj. (na kola je za budovou MŠ stojan a boby se nechávají v zahradní místnosti za rohem budovy)
 • mateřská škola může organizovat školní výlety, návštěvy solné jeskyně, bazénu a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy, o uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením na webových stránkách školy a na nástěnkách ve třídách

Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Podle § 35 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou
 • pokud rodiče chtějí ukončit docházku do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce mateřské školy a s vedoucí stravovny dohodnou vyrovnání stravného

Opatření pro zajištění bezpečnosti dětí

 • v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle
 • za deštivého počasí nosí s sebou děti pláštěnky, v žádném případě deštníky, kterými by mohly někoho poranit
 • do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, či způsobit úraz
 • při přesunech po hlavní komunikaci se řídí učitelky pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
 • při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí, při převzetí dětí) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko
 • děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě, při pobytu venku, výletech a exkurzích
 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka v odůvodněných případech, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, právo dítě nepřevzít

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb., § 34a, odst. 1 platí od 1.9.2017. Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5. roku věku (5 let mu musí být do 31.8.). Povinné předškolní vzdělávání je 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hodin), dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Pokud je však mateřská škola o prázdniny v provozu, má dítě právo na předškolní vzdělávání i o prázdniny.

Pravidla omlouvání předškolních dětí

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb., § 34a, odst. 4, ukládá zákonnému zástupci povinnost omlouvat nepřítomnost předškolního dítěte. Omlouvání probíhá podle těchto pravidel: první 3 dny nepřítomnosti může zákonný zástupce omluvit dítě telefonicky, nebo ústně, nepřítomnost delší než 3 dny omlouvá zákonný zástupce písemně do omluvného listu dítěte, dítě musí být omluveno ihned první den nepřítomnosti do 8,00 hodin, pokud zákonný zástupce opakovaně neomluví nepřítomnost dítěte, bude tato skutečnost řešena s ředitelkou školy, případně s odborem sociálně – právní ochrany dětí.

>

Provozní řád

dle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví

Základní informace k provozu školy

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
Zřizovatel: Městský úřad Rakovník
Tel.: 313 512 414
E–mail: msvparkurakovnik@gmail.com
Ředitel školy: Blanka Mrhalová
Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem
Kapacita: 52 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

Organizace dne: vychází z výchovně vzdělávací práce s dětmi, probíhá ve třídách, na zahradě, během celého dne se prolínají činnosti řízené odpovědnou učitelkou a spontánní hra

Scházení dětí
: 6.30 – 8.00 hodin, po domluvě s učitelkou možno i později

Pohybové činnosti
: probíhají každý den 8.30 – 8.45 – ranní cvičení, 1x týdně TV, dle plánu učitelek několikrát za den pohybové aktivity, zdravotní a protahovací cviky, při pobytu venku každý den

Sezónní pohybové činnosti
: bobování, koupání, jízda na kole, koloběžkách

Vybavení
: tělovýchovné nářadí a náčiní, na školní zahradě průlezky, houpačky, hopsadla, kolotoč, trampolína

Pobyt venku
: denně 9,30 – 11.30 hodin, podle počasí, odpoledne 14.30 – 16.30 hodin (v jarních a letních měsících), vycházky do přírody, na zahradu

Sledování televize:
 pouze příležitostně DVD (o prázdninách, při špatném počasí)

Po obědě:
 čištění zoubků

Odpočinek
: 12.15 – 14.00 hodin, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku

Údržba zahrady
: zajišťuje školnice – zametání chodníků, úklid sněhu, sekání trávy, kropení a přerývání pískoviště, údržba plachty na pískovišti, písek je vyměňován 1x za 2 roky

Otužování: 
denně vodou po odpoledním odpočinku, vzduchem na vycházkách, na podzim návštěvy solné jeskyně (10x )

Stravování:
 příprava stravy ve vlastní školní kuchyni (vaříme i pro ŠD), strava je vyvážená a plnohodnotná, je dodržována zdravá technologie přípravy, jídlo se podává 3x denně, mezi jednotlivými jídly je interval 2,5–3 hodiny (8.45 přesnídávka, 11.30 oběd, 14.15 odpolední svačina) kuchyně je v hospodářské budově, do tříd se jídlo dováží spojovací chodbou na vozíku v termo nádobách, při svačinách se větší děti obsluhují samy, při obědě je obslouží kuchařky, nádobí se myje v kuchyňkách u tříd po každém jídle

Pitný režim:
 děti mají dostatek tekutin během celého dne, v kuchyňkách u tříd mají k dispozici šťávu nebo ovocný čaj a mohou se kdykoliv samy obsloužit, také při pobytu na zahradě mají v zahradní místnosti udělané pití, které si samy nalévají

>

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2025 Návrh rozpočtu 2026
Výnosy celkem 2570 2570
Příspěvek zřizovatele – provozní 1553 1553
Příspěvek zřizovatele – účelový 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 0
Ostatní výnosy 1017 1017
Náklady celkem 2570 2570
Osobní náklady (účetní 524, 527) 0 0
Odpisy DM 23 0
Energie 1043 1043
Ostatní náklady 1504 1527

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2024 Návrh rozpočtu 2025
Výnosy celkem 2752 2752
Příspěvek zřizovatele – provozní 1553 1553
Příspěvek zřizovatele – účelový 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 0
Ostatní výnosy 1199 1199
Náklady celkem 2752 2752
Osobní náklady (účetní 524, 527) 10 10
Odpisy DM 48 23
Energie 1113 1138
Ostatní náklady 1581 1581

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

Rok 2023 Rok 2024
Výnosy celkem 2048 2069
Příspěvek zřizovatele 846 846
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů – RF 40 40
Fond odměn
Ostatní výnosy 1162 1183
Náklady celkem 2048 2069
Osobní náklady – 524, 527 10 10
Odpisy DM 77 48
Ostatní náklady 1961 2011
Plánované investice celkem 0 0
Plánované investice 0 0

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč) aktualizace

Rok 2021 Rok 2022
Výnosy celkem 2112 2008
Příspěvek zřizovatele 960 846
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů – RF 0 0
Fond odměn 0 0
Ostatní výnosy 1152 1162
Náklady celkem 2112 2008
Osobní náklady – 524, 527 0 0
Odpisy DM 114 102
Ostatní náklady 1998 1906
Plánované investice celkem 0 0
Plánované investice 0 0

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

Rok 2020 Rok 2021
Výnosy celkem 1830 2112
Příspěvek zřizovatele 810 960
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů – RF 60 0
Fond odměn 0 0
Ostatní výnosy 960 1152
Náklady celkem 1830 2112
Osobní náklady – 524, 527 0 0
Odpisy DM 125 114
Ostatní náklady 1705 1998
Plánované investice celkem 0 0
Plánované investice 0 0

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

Rok 2019 Rok 2020
Výnosy celkem 1797 1760
Příspěvek zřizovatele 810 810
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0
Zapojení fondů do výnosů – RF 50 20
Fond odměn 20 13
Ostatní výnosy 917 917
Náklady celkem 1797 1760
Osobní náklady – 524, 527 10 10
Odpisy DM 53 48
Ostatní náklady 1734 1702
Plánované investice celkem 0 0
Plánované investice 0 0
>

Rozpočty

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2023 Upravený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024
Výnosy celkem 2753 2753 2570
Příspěvek zřizovatele – provozní 1553 1553 1553
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtčováním) ZO 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 0 0
Ostatní výnosy 1200 1200 1017
Náklady celkem 2753 2753 2570
Osobní náklady (524, 527) 0 0 0
Odpisy DM 77 77 48
Energie 1094 1094 1043
Ostatní náklady 1582 1582 1479

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023
Výnosy celkem 2017 2217 2752
Příspěvek zřizovatele – provozní 846 1046 1553
Příspěvek zřizovatele – účelový 8 8 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 0 0
Ostatní výnosy 1163 1163 1199
Náklady celkem 2017 2217 2752
Osobní náklady (524, 527) 0 0 0
Odpisy DM 102 102 77
Energie 466 666 1094
Ostatní náklady 1449 1449 1581

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
Výnosy celkem 2112 2112 2008
Příspěvek zřizovatele – provozní 960 960 846
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů vč. šablon
Ostatní výnosy 1152 1152 1162
Náklady celkem 2112 2112 2008
Osobní náklady (524, 527) 0 0 10
Odpisy DM 114 114 102
Energie 410 410 466
Ostatní náklady 1588 1588 1430

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
Výnosy celkem 1830 1830 2112
Příspěvek zřizovatele – provozní 810 810 960
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů – RF 60 60 0
Ostatní výnosy 960 960 1152
Náklady celkem 1830 1830 2112
Osobní náklady (524, 527) 0 0 0
Odpisy DM 125 125 114
Energie 437 437 410
Ostatní náklady 1268 1268 1588

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2019 Upravený rozpočet 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
Výnosy celkem 1780 1805 1830
Příspěvek zřizovatele – provozní 810 810 810
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů vč. Šablon 70 96 60
Ostatní výnosy 900 899 960
Náklady celkem 1780 1805 1830
Osobní náklady – 524, 527 0 0 0
Odpisy DM 85 107 125
Energie 438 438 437
Ostatní náklady 1257 1260 1268

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
Výnosy celkem 1728 1728 1780
Příspěvek zřizovatele – provozní 810 810 810
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 0 0
Ostatní výnosy 918 918 917
Náklady celkem 1728 1728 1780
Osobní náklady – 524, 527 0 0 0
Odpisy DM 106 106 84
Energie 428 428 438
Ostatní náklady 1194 1194 1258

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (tis. Kč)

Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
Výnosy celkem 1894 1839 1727
Příspěvek zřizovatele – provozní 810 810 810
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) 0 0 0
Provozní dotace z jiných zdrojů 0 0 0
Zúčtování 403 do výnosů 0 0 0
Zapojení fondů do výnosů 0 20 0
Ostatní výnosy 1084 1009 917
Náklady celkem 1894 1839 1727
Osobní náklady – 524, 527 0 10 10
Odpisy DM 88 88 78
Energie 487 487 457
Ostatní náklady 1319 1254 1182
>

Projekty

>

Poučení subjektů údajů dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Platnost od: 1. 3. 2018

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů činí níže uvedený správce toto prohlášení, kterým informuje subjekty údajů o zpracování jejich údajů a jejich právech:

Správce osobních údajů:

Mateřská škola v Parku Rakovník, Frant. Diepolda 2249, 269 01 Rakovník, IČO: 47020342

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zákonná povinnost
 • Přijímací řízení ke školní docházce ke správci
 • Poskytnutí služby
 • Dodání zboží
 • Výběrová řízení v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců
 • Ochrana oprávněných zájmů správce a jeho zpracovatelů
 • Účely, které jsou specifikovány v souhlasech subjektu údajů
 • Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • Zákonem stanovené archivnictví

Subjekty údajů:

 • Děti, jejich zákonní zástupci a osoby, které jsou určeny k vyzvedávání dětí od správce
 • Dodavatelé zboží a služeb správci, pokud se jedná o fyzické osoby
 • Zaměstnanci správce
 • Uchazeči o zaměstnání u správce

Příjemci osobních údajů:

 • Správce a zpracovatelé osobních údajů a jejich zaměstnanci
 • Bankovní ústavy, se kterými zpracovatel spolupracuje
 • Zřizovatel správce, státní kontrolní úřady, orgány činné v trestním řízení a orgány, které plní zákonné povinnosti stanovené příslušnými zákony (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Finanční správa aj..)
 • Další subjekty, kterým jsou osobní údaje subjektu předávány na základě souhlasu subjektu údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotliví zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování osobních údajů se dodržují bezpečnostní zásady pro zpracování osobních údajů. Proto správce přijal patřičná technická a organizační opatření, aby eliminoval neoprávněný nebo nahodilý přístup k osobním údajům, jejichž zničení, pozměnění nebo zneužití. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty, se zaručily respektovat práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů a postupovat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaje a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Druhy zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČO, DIČ
 • Adresní údaje: Adresa trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefonní čísla, emailové adresy, adresy datových schránek
 • Další osobní údaje: Fotografické, video a audio záznamy, autorská díla, získaná na základě souhlasu subjektu údajů, bankovní spojení, čísla průkazů zdravotního pojištění, zdravotní posudky

Zdroje osobních údajů:

 • Subjekty údajů
 • Veřejně přístupné rejstříky
 • Státní orgány
 • Zřizovatel

Délka zpracování osobních údajů:

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními, též i spisovým a skartačním řádem správce.

Práva subjektu údajů:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti o jeho právech:

 • Právo k přístupu k osobním údajům a k následujícím informacím:
  • Účelu zpracování
  • Kategorii dotčených osobních údajů
  • Příjemci, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty nebo zpřístupněny
  • Době, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • Dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • Právo na námitku
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na vymazání osobních údajů, když byl souhlas odvolán nebo by docházelo ke zpracování v rozporu s tímto souhlasem a příslušnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů
 • Právo na vysvětlení jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo jsou osobní údaje nepřesné
 • Právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se svým podnětem
 • Veškerá práva musí být poskytnuta bezplatně

Svá práva může subjekt údajů uplatnit na adrese správce osobních údajů:

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolda 2249, 269 01 Rakovník, IČO: 47020342

nebo na adrese jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Radek Folda
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Nábřeží TGM 2486
269 01 Rakovník
Email: dpo@rafopc.cz

Tato informace je volně přístupná v objektu správce a na jeho internetových stránkách.

>

Mateřská škola V Parku

Adresa: Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
tel. č.: +420 313 512 414
e-mail: msvparkurakovnik@gmail.com