+420 313 512 414

Předškolní vzdělávání Rakovník

Podmínky vzdělávání

Materiální podmínky

 • škola je vybavena novým nábytkem, novými koberci, interaktivní tabulí, spoustou estetických hraček, které jsou dětem dostupné a mohou si je brát podle dohodnutých pravidel
 • zahrada školy je prostorná, udržovaná a je vybavena novým interaktivním hřištěm, průlezkami, houpačkami, hopsadly, kolotočem, trampolínou, domečky z umělé hmoty a pomůckami, které slouží dětem ke sportovnímu vyžití a odpočinkovým hrám
 • školní kuchyně je moderně vybavena
 • děti mají dostatek výtvarného materiálu pro své tvořivé činnosti

Psychosociální podmínky

 • v MŠ je vytvořeno pro děti i dospělé pěkné a bezpečné prostředí
 • učitelky respektují individuální, vývojové a lidské potřeby dítěte, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
 • jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování, zesměšňování a šikany jsou nepřípustné
 • volnost a osobní svoboda jsou vyvážené, jen s nezbytnou mírou omezení, vyplívající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a bezpečnost

Hygienické podmínky

 • mateřská škola je správně hygienicky vybavena pro poskytování předškolního vzdělávání
 • dětský nábytek odpovídá normovým hodnotám, je zdravotně nezávadný a estetického vzhledu
 • plocha třídy má nejméně 4 m2 na jedno dítě, osvětlení a vytápění odpovídá hygienickým normám, počet záchodů a umyvadel odpovídá počtu dětí
 • úklid je prováděn denně
 • lůžkoviny jsou vyměňovány jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden
 • místnosti jsou pravidelně větrány, je zde udržována správná teplota

Podmínky bezpečnosti

 • učitelky jsou osobně odpovědné za bezpečnost svěřených dětí
 • děti nesmí do MŠ nosit nebezpečné předměty
 • při pobytu mimo území školy a školní zahrady zodpovídá jedna učitelka za bezpečnost nejvíce 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let, pokud jsou ve skupině více než dvě děti 2-3leté, může mít učitelka pouze 12 dětí
 • při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost zajistí ředitelka MŠ další zletilou osobu zajišťující bezpečnost dětí
 • učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, děti vpředu a vzadu mají reflexní vesty, při hrách mimo areál MŠ učitelka vždy nejprve zkontroluje terén, zda tam nejsou nebezpečné předměty
 • děti jsou průběžně poučovány o bezpečnosti, o tom, že nemají sahat na pohozené injekční stříkačky, nemají sbírat bonbóny ze země a různé odhozené předměty a dávat je do úst

Životospráva

 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava
 • je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů, kuchařky sledují kritické body a provádějí o nich záznamy
 • děti mají dostatek tekutin, které jsou dostupné během celého dne ve třídě i na zahradě
 • mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány intervaly 2,5-3 hodiny
 • děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku
>

Školní vzdělávací program

(Úplná verze je k dispozici ve vstupních prostorách školy)

Náš Školní vzdělávací program má název „Barevná školka“.

Je složený ze čtyř tematických celků s názvy:
1 / Podzim
2 / Zima
3 / Jaro
4 / Léto

Tyto tematické celky jsou rozvedeny do tematických částí a ty jsou pak v Třídních vzdělávacích programech rozpracovány podle věku dětí do konkrétních úkolů.

Školní vzdělávací program je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a obsahuje také prvky z výchov:

– Environmentální výchova
– Zdravý způsob života a prevence závislostí
– Začít spolu

V obou třídách jsou pravidelně zařazovány logopedické chvilky, které probíhají v souladu se stanoveným plánem logopedické prevence.

Cíle vzdělávacího programu jsou:

 • zajistit všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • dovést děti na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a byly připraveny nejen na vstup do ZŠ, ale i do života
 • docílit správné výslovnosti dětí, bohaté slovní zásoby a správného vyjadřování
 • dovést děti k tomu, aby získaly aktivní zájem o život kolem sebe, dokázaly naslouchat, objevovat a citově prožívat
 • docílit, aby děti byly tělesně zdatné
 • zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho rozvoji
 • dovést děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody
 • nepostradatelnou součástí programu je úzká vazba na rodinu
>

Mateřská škola V Parku

Adresa: Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
tel. č.: +420 313 512 414
e-mail: msvparkurakovnik@gmail.com